26.12.11

quietly now






 photos of the South Dakota prairie.