26.12.11

quietly now


 photos of the South Dakota prairie.